REGULAMIN

§1 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin
 2. SKLEP – sklep internetowy w języku polskim dostępny pod adresem: www.naturalniezpudelka.pl
 3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Sklep internetowy, działający pod adresem https://naturalniezpudelka.pl prowadzony jest przez firmę: Chillbox Marek Górniak o skróconej nazwie Chillbox, NIP: 8992828662, REGON: 368350226, Adres : 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 6, Rachunek bankowy: 10 1090 2486 0000 0001 3519 9142
 4. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.naturalniezpudelka.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklep, określające rodzaj i liczbę Produktu;
 6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 7. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.naturalniezpudelka.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.naturalniezpudelka.pl jest firma Chillbox Marek Górniak o skróconej nazwie Chillbox NIP: 8992828662 REGON: 368350226 Adres: 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 6 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Wypełnienie Formularza zamówienia jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Naturalnie z Pudełka są oryginalnie zapakowane, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.naturalniezpudelka.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz akceptację Polityki Plików Cookies, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Naturalnie z Pudełka jest sprzedaż detaliczna kosmetycznych boxów niespodzianek za pośrednictwem sieci Internet.

§3 Rejestracja

 1. W celu zakupu w Sklepie Naturalnie z Pudełka należy wypełnić formularz zamówienia, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres wysyłki, zaakceptować regulamin Sklepu Naturalnie z Pudełka oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Naturalnie z Pudełka, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Naturalnie z Pudełka, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Naturalnie z Pudełka każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia Konta oraz danych ze Sklepu Naturalnie z Pudełka należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres kontakt@naturalniezpudelka.pl z prośbą o usunięcie konta.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego.

§4 Zasady zamawiania

 1. Sklep Naturalnie z Pudełka prowadzi sprzedaż pudełek z kosmetykami za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.naturalniezpudelka.pl
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 7. Sklep wystawia fakturę VAT na sprzedawane produkty na życzenie Klienta. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy kontakt@naturalniezpudelka.pl danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.
 9. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 10. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych Produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi na stronie www.naturalniezpudelka.pl oraz podanymi na stronie producenta.
 14. Sprzedawane towary są wolne od wad.

§5 Płatności i Realizacja dostawy

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. Płatność online za pośrednictwem Systemu Tpay.com.
 2. Sklep nie przewiduje opcji zapłaty przy obiorze (tzw. przesyłki za pobraniem).
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Zwrotowi podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@naturalniezpudelka.pl. Kontakt pozwoli na szybszą identyfikację nadawcy paczki, a co za tym idzie szybszą realizację zwrotu środków za zwrócone zamówienie.
 3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Chillbox Marek Górniak. Ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 2 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Reklamacje

 1. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres Chillbox Marek Górniak. Ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe Sprzedawca zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.10.2018r.

Polityka plików Cookies

Czym są pliki 'cookie'?

Poprzez plik 'cookie' należy rozumieć bardzo mały plik tekstowy, ustawiany przez przeglądarkę internetową i przechowywany na urządzeniach użytkowników (np. komputer, smartfon). Pliki te pozwalają na przechowywanie przez strony internetowe bardzo małych ilości danych, które są pomocne w takich procesach jak logowanie, rejestracja, ustawienia preferencji i inne. Każdy taki plik ma okreslony z góry czas, przez który będzie przechowywany na komputerze użytkownika.

Do czego używamy plików 'cookie'?

Pliki 'cookie' używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików 'cookie' używamy?

Serwis Naturalniezpudelka.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików 'cookie': sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki 'cookie' drugiego rodzaju pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony z góry czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki 'cookie' wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Pliki 'cookie' wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki 'cookie' zawierają dane osobowe

Pliki 'cookie' wykorzystywane przez serwis Naturalniezpudelka.pl nie zawierają danych osobowych.

Usuwanie plików 'cookie'

Ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają umieszczanie plików 'cookie' na urządzeniach użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 'cookie' bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 'cookie' dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików 'cookie', może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie, lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu przez użytkownika. Ograniczenie stosowania plików 'cookie', może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie, lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu przez użytkownika.

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Chillbox Marek Górniak z siedzibą przy ulicy Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław. Numer NIP – 899-28-28-662. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.naturalniezpudelka.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Zastrzegamy jednak, że dane przetwarzane są w jak najmniejszym stopniu, pozwalającym zarazem na skuteczne i sprawne zrealizowanie zamówienia.
6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
7. Dane osobowe przetwarzane są:
A. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
B. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
C. w zakresie i celu niezbędnym do zarejestrowania się na stronie, zawarcia umowy oraz dokonania rozliczeń i dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
D. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@naturalniezpudelka.pl
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.